top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE

 

CyberLive!Arena (dalej „CLA”, „my” i „nas”) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników i przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa sposoby i cele gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych udostępnianych przez użytkowników podczas korzystania z serwisu https://www.cyberarena.live/ (dalej „Strona Internetowa”).

 

Przed dalszym korzystaniem ze Strony Internetowej stanowczo zalecamy uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszej Polityki i braku zgody na udostępnianie nam wymaganych danych osobowych należy zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

 

2. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

 

Na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody mamy prawo do gromadzenia następujących danych:

 

●  Imię i nazwisko oraz adresy e-mail.

●  Wszystkie wiadomości przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie „Kontakt”.

●  Dane dotyczące ruchu, lokalizacji oraz inne dane komunikacyjne (w tym adres IP i rodzaj przeglądarki).

 

Celem przetwarzania jest zachowanie możliwości kontaktowania się z danym użytkownikiem.

 

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z prawem przez określony okres. W związku z powyższym dane są przetwarzane przez rozsądny okres z zastosowaniem odpowiednich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych obowiązujących wymogów prawnych.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu:

 

●  świadczenia usług przez CLA,

●  komunikacji w ramach usług świadczonych przez CLA,

●  odpowiadania na pytania i uwagi,

●  monitorowania aktywności i sposobu korzystania ze Strony Internetowej oraz jakości świadczonych usług,

●  określania poziomu zainteresowania naszymi usługami,

●  poprawiania jakości usług oraz Strony Internetowej,

●  powiadamiania użytkowników o promocjach i usługach, które mogą ich zainteresować,

●  rozstrzygania sporów,

●  naprawiania błędów i awarii dotyczących Strony Internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania (ujawniania) danych osobowych partnerom CLA (niezależnie od ich lokalizacji) i jednostkom stowarzyszonym na potrzeby realizacji wyżej określonych celów. Zapewniamy, że podmioty te znają przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych oraz postanowienia niniejszej polityki i ich przestrzegają. Ponadto, aby zrealizować wymienione powyżej cele, określeni wyżej partnerzy oraz my mamy prawo do sporadycznego korzystania z usług stron trzecich. Przetwarzanie przez takie podmioty trzecie musi się odbywać zgodnie z postanowieniami umowy prawnej. W przypadku, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione odpowiednim rządowym organom ścigania lub regulacyjnym.

 

Dane osobowe mogą być wykorzystane w celu wysyłania materiałów promocyjnych i informowania o nowych usługach oraz produktach oferowanych przez CLA. Akceptując niniejszą Politykę, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych na potrzeby realizacji wyżej wspomnianych celów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych.

 

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ

 

Użytkownik ma prawo do:

 

●  Dostępu do danych osobowych. Użytkownik może się z nami skontaktować, aby uzyskać informacje o gromadzonych przez nas dotyczących go danych osobowych oraz sposobach przetwarzania danych.

●  Prawo do wycofania zgody. W przypadku danych przetwarzanych za zgodą użytkownika może on w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

●  Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik twierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może się z nami skontaktować w celu zażądania zaprzestania przetwarzania. W celu anulowania subskrypcji treści marketingowych należy skorzystać z zamieszczonego w e-mailu linku rezygnacji z subskrypcji.

●  Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania.

 

5. ZMIANY POLITYKI

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

 

6. KONTAKT

 

Użytkownik może się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki lub wykorzystywania danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz skorzystać z wymienionych wyżej praw. Napisz do nas e-maila na adres contacts@cyberarena.live

bottom of page